OFERTA DE FEINA: Gestió econòmica de projectes a Mashreq


Funció: Tècnic/a de gestió econòmica de projectes a Mashreq
Ubicació: Amman – Jordània ó Ramallah – Palestina
Desplaçament: Aquesta feina inclou viatges puntuals als països de la zona Mashreq on NOVACT té projectes: Jordània, Iraq, Kurdistan, Palestina i Síria.
Duració de contracte: indefinit amb 6 mesos de prova
Jornada complerta: 37,50 hores setmanals
Salari brut: entre 2.169,77 € i 2.388,75 € bruts /mes
Incorporació prevista: Disponibilitat per incorporar-se durant el mes maig 2023
Referència: TGEJOR-2023

Sobre NOVACT

NOVACT, es una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Càceres, Ramala (Palestina), Tunis (Tunísia), Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Maghreb, el Mashreq, l’Est d’Europa i el Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i la resta d’Europa.

Donem molta importància a la feina conjunta amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

Transversalitzem la perspectiva de gènere en totes les nostres activitats, projectes i funcionament. La sensibilitat i enteniment d’aquesta visió en cadascuna de les nostres ofertes laborals és, per tant, fonamental per a les candidatures.

Sobre EL LLOC

Objectiu General

En coordinació directa amb el coordinador regional del Mashreq i el responsable de gestió econòmica a la seu, la/el TGE formarà part de l’equip tècnic encarregat de la gestió dels projectes de cooperació de NOVACT en Mashreq (Jordània, l’Iraq, Kurdistan, Palestina i Síria).

En concret serà responsable de la gestió administrativa, logística, econòmica i financera de totes les operacions de NOVACT en Mashreq, segons els estàndards interns de l’entitat i d’organismes nacionals (AECID, Comunitats Autònomes especialment ACCD, ajuntaments, etc. i internacionals (Unió Europea, fons privats etc.).

Haurà de ser garant del compliment de processos de gestió, tant interns com de donants, dels projectes al seu càrrec: assessorant, detectant riscos i plantejant solucions que asseguren una gestió eficient i transparent. I participar en els processos de reflexió oberta i permanent amb els equips per a adaptar, adequar i millorar els processos de treball en els quals participa.

Funcions i responsabilitats

1. Gestió Econòmica De Projectes

Assegurar la gestió financera dels projectes garantint l’harmonització de les eines financeres, comptables i de gestió de les persones compatibles amb les legislacions nacionals i els estàndards de NOVACT i dels finançadors.

Gestió Financiera

Consolidar els informes financers dels projectes de conformitat amb els models dels finançadors i en coordinació amb seu. I recepció i supervisió dels informes de justificació econòmica presentats per les sòcies locals.
Coordinar les auditories financeres que seran realitzades sobre les despeses de projectes en Mashreq.
Anticipar les necessitats de tresoreria dels projectes, preparar i enviar la previsió de la tresoreria de projectes i de les despeses de les oficines a seu amb el vistiplau del coordinador Mashreq.

Gestió Comptable

Garantir una gestió eficient i de qualitat de les subvencions rebudes, assegurant la qualitat dels documents justificatius i assegurar que totes les despeses siguin justificats amb un document de trànsit legal i de conformitat amb els procediments de NOVACT i dels donants dels projectes.

Gestió Administrativa

Assegurar l’existència, el seguiment i l’arxiu de tots els documents administratius i comptables de les oficines, relatius a les seves operacions, assegurant un sistema d’arxiu eficaç i eficient que faciliti la ubicació dels documents.
Participar en les formulacions de subvencions i programes, preparar i actualitzar les previsions pressupostàries de projectes en coordinació amb l’equip tècnic i seu.

Representació de NOVACT
Representar NOVACT, juntament amb el coordinador Mashreq davant les autoritats i les sòcies en els aspectes financers, administratius, jurídics de projectes i de l’oficina.

2. Gestió d’oficina

Assegurar l’existència, el seguiment i l’arxiu de tots els documents administratius i comptables de les oficines de Jordània i Palestina assegurant un sistema d’arxiu eficaç i eficient que faciliti la ubicació dels documents;
Participar en la formulació dels pressupostos anuals de les oficines.
Seguir i supervisar (Redactar si necessari) els contractes locals d’assegurances, de lloguer, i els contractes amb proveïdors i tercers.
Assegurar bones condicions de treball en l’oficina en col·laboració amb l’equip tècnic.
Supervisar l’equipament, el manteniment de l’oficina i del parc informàtic.
Realitzar l’inventari anual d’equips i actius fixos de l’oficina i assegurar la seva organització, control i valorització.

Licitacions

Elaborar els documents de les licitacions i participar en la direcció dels processos de licitacions (aplicació de procediments de licitacions, coordinació, llançament i seguiment de les licitacions, selecció d’ofertes) en coordinació amb l’equip tècnic i seu.
Controlar la qualitat d’execució de licitacions, com a principal interlocutor amb els proveïdors, assegurant que els consultors, els prestadors de serveis i els proveïdors respectin els termes i condicions contractuals, i els terminis d’execució.
Preparar l’exempció d’IVA per a les administracions competents.

➔ SOBRE TU

Ets una persona íntegra amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió i especialment compromesa amb els principis noviolentos com les estratègies transformadores, la defensa dels drets humans i la justícia global.

És necessari demostrar

Coneixement del català i/o l’àrab seran altament valorades.
Tenir experiència de treball d’almenys 2 anys gestionant projectes de cooperació internacional.
Tenir coneixement de normatives i exigències de finançadors : l’ajuntament de Barcelona

Informació de contacte

Les propostes, inclosa una carta de motivació i CV, s’hauran d’enviar per correu electrònic fins el proper 23 de avril 2023 a l’adreça de correu electrònic: rr.hh@novact.org indicant a l’assumpte de la publicació “TGEJOR-2023”. Una vegada realitzada la selecció prèvia, es requerirà la realització d’entrevistes i una possible prova pràctica de coneixements.